Nuori täyttää 16 vuotta – moni asia muuttuu palveluissa ja tuessa

Kirjoittaja: 
Erja Pietiläinen, erityisasiantuntija, lapsi- ja perhepoliittiset asiat 
Kehitysvammaliitto ry

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen Vammaispalvelujen käsikirja

Nuoren lähestyessä aikuisuutta monet asiat muuttuvat. Iän myötä nuorelle syntyy uusia oikeuksia, jotka tuovat mukanaan myös velvollisuuksia.

Alla olevassa taulukossa käsitellään palveluiden ja nuoren itsenäistymisen kannalta keskeisiä muutoksia. Nuoren asiakkuus tulee siirtää suunnitellusti, saattaen vaihtaen lasten palveluista nuorten tai aikuisten palveluihin. Viranomaisten tulee varmistaa nuoren pysyminen hänen tarvitsemiensa palveluiden ja tukien piirissä.

Nuoren perheineen on hyvä valmistautua muutoksiin, jotka koskevat nuoren palveluja ja tukea. Myös harrastuksissa ja muussa vapaa-ajan toiminnassa voi olla erilaisia ikään liittyviä rajoja.

Kun nuori täyttää 16 vuotta, lapsuuden ja varhaisnuoruuden aikaiset etuudet lakkaavat ja nuoren tulee esimerkiksi hakea Kelan etuuksia uudelleen. Etuudet ja tuet liittyvät pääsääntöisesti toimeentuloon, opiskeluun ja muuhun jokapäiväisen elämän tukemiseen. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa saattaa tapahtua muutoksia.

Usein tässä vaiheessa nuori on vielä perusopetuksen oppilaana. Ollaan perusopetuksen jälkeisen siirtymän vaiheilla. Onkin tärkeää, että muutoksiin varaudutaan ajoissa, jotta siirtymä sujuu mahdollisimman mutkattomasti ja ilman katkenneita palveluja ja tukitoimia.

Mukana siirtymän eri vaiheissa ovat nuoren itsensä ohella vanhemmat, opetushenkilöstö ja muut tässä tilanteessa tärkeät henkilöt.

Nuoren palveluja suunniteltaessa huomioitavaa

1. Palvelusuunnitelma 

On tärkeää päivittää palvelusuunnitelma ja huolehtia, että nuoren ja hänen perheensä saamat tuet ja palvelut jatkuvat joustavasti ja ilman turhia katkoksia.

Erityisesti tulisi keskustella nuoren tavoitteista, harrastuksista ja mielenkiinnon kohteista. Näiden kautta voidaan selvittää nuoren avun ja tuen tarvetta sekä arvioida mahdollisuutta esimerkiksi henkilökohtaiseen apuun sekä kuljetus- ja saattajapalveluun.

2. Kelan tuet ja korvaukset 16- vuotta täyttäneelle 

Nuoren on tärkeää olla yhteydessä Kelan henkilökohtaiseen neuvontaan, jossa kartoitetaan nuoren kokonaistilanne ja päivitetään hakemukset. Henkilökohtainen Kela-neuvonta on erityisesti sairaille ja vammaisille asiakkaille suunniteltu palvelu. Neuvonnassa on hyvä käsitellä esim. vammaistukea, kuntoutusrahaa, asumistukea, mahdollista eläkettä ja siihen liittyvää hoitotukea, opintotukea, opiskeluihin liittyviä apuvälineitä ja tulkkauspalvelua.

3. Kuntoutussuunnitelma 

Terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma kannattaa päivittää. Suunnitelma tarvitaan liitteeksi useaan hakemukseen. Nuoren kuntoutusrahaa varten tarvitaan henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma, jonka laatimiseen oppilaitos osallistuu.

4. Hakeutuminen opiskelemaan 

Peruskouluikäisellä oppilaalla on mahdollisuus saada tietoa jatko-opinnoista ja ammatinvalintaan liittyvistä kysymyksistä opinto-ohjaajalta.

Oppivelvollisuuden suoritettuaan nuori voi hakeutua toisen asteen opintoihin eli lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Molemmissa on mahdollista saada tarvittaessa myös erityisopetusta. Nuori voi hakeutua myös erityisammattikouluun, oppisopimuskoulutukseen tai valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen.

Vammaisella tai muusta syystä erityistä tukea tarvitsevalla opiskelijalla on oikeus opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin, muihin opetus- ja oppilashuoltopalveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin.

Nuori voi olla oikeutettu Kelan opintotukeen. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä sekä opintolainan valtiontakaus. Eläkettä saava nuori ei voi saada opintotukea, mutta voi saada kuntoutusrahaa opiskeluajalta. Opiskeluun on mahdollista hakea myös stipendejä, joita myöntävät useat eri järjestöt.

5. Muuttaminen asumaan itsenäisesti 

Muuttaminen pois lapsuudenkodista on aina iso askel, joka kannattaa suunnitella huolellisesti. Nuoren kanssa tulee keskustella siitä, missä ja miten hän haluaisi asua ja millaista tukea hän asumiseensa tarvitsee.

Muuttamisen tukena voidaan myöntää asumisen arviointia tai valmennusta (ns. asumisvalmennus tai muuttovalmennus).

6. Työkyvyttömyyseläke vai kuntoutusraha? 

Nuorella voi olla oikeus Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos sairaus, vika tai vamma estää kohtuullisen toimeentulon turvaavan työnteon.

Yleensä alle 20-vuotiaalle nuorelle ei myönnetä eläkettä ennen kuin on tutkittu hänen mahdollisuutensa ammatilliseen kuntoutukseen. Ammatillisen koulutuksen tai kuntoutuksen ajalta Kela voi maksaa vaikeasti vajaakuntoiselle nuorelle kuntoutusrahaa.

Print Friendly, PDF & Email