Siirtymävaiheet – Kohti omaa kotia ja jatko-opintoja


Aistipuolen poikkeavuudesta johtuvat haasteet nousevat helposti pintaan erityisesti siirtymävaiheissa. Siirtymävaiheisiin liittyy aina muutos, ja muutos tarkoittaa lähes poikkeuksetta lisääntynyttä kuormitusta. Aikuisuuden kynnyksellä niitä tulee vastaan useita, pahimmassa tapauksessa yhtä aikaa – monella esimerkiksi uusi opiskelupaikka ja muutto osuvat samaan saumaan. Mitä enemmän muuta kuormitusta on, sitä hankalammaksi myös aistikuormituksen sietäminen muuttuu.


Elämään kuuluvat muutosvaiheet eli siirtymävaiheet ovat usein haasteellisia autismikirjon nuorille. Tällaisia siirtymävaiheita ovat esimerkiksi muuttaminen vanhempien luota omaan asuntoon ja jatko-opintojen aloittaminen. Muutosvaiheiden onnistumisen edellytyksenä on, että autismikirjon nuori saa tukea ja ohjausta elämänhallintaan liittyvissä asioissa sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämisessä.

Ei ole itsestään selvää, että autismikirjon nuori pystyy rakentamaan arkeensa itselleen toimivat rutiinit, huolehtimaan säännöllisestä ruokailurytmistä, levosta ja rentoutumisesta ja hoitamaan ihmissuhteita niin, että oma jaksaminen säilyy. Omien voimavarojen ja osaamisen tunnistamisessa voi olla myös vaikeuksia. Opinnoissa ja myöhemmin työelämässä selviytymisen näkökulmasta on tärkeää kyetä itsenäistymään ja ottamaan vastuuta itsestään ja omasta arjestaan. Itsenäisen elämisen taidot ja niiden hallitseminen sekä taito pyytää apua ja tukeutua muihin ihmisiin ovat myös opinnoissa selviytymisen perusta.


Minua on auttanut eniten se, että olen saanut luotua arkeeni uudet, toimivat rutiinit.


Moni autismikirjon nuori tarvitsee muutosvaiheissa tukea ja ohjausta. Se tarkoittaa esimerkiksi vahvempaa struktuuria arkeen ja opintoihin kuin aiemmissa elämänvaiheissa tai tukea itsenäisessä arjessa tarvittavien taitojen harjoittelussa ja uuteen ympäristöön sopeutumisessa. Tuki positiivisen minäkuvan rakentamisessa ja itselle sopivien stressinhallintakeinojen löytämisessä on usein myös tarpeen. Uuden ympäristön kokeminen itselle sopivaksi luo turvallisuuden tunnetta.

Siirtymävaiheiden suunnittelun tulee olla yksilöllistä

Siirtymävaiheiden suunnittelun tulee lähteä sinusta itsestäsi! On tärkeää tunnistaa omat vahvuudet, taidot ja kiinnostuksen kohteet, jotta tavoitteet voidaan asettaa mahdollisimman realistisiksi tulevaisuutta ajatellen. Itsenäistyminen lisää usein kuormittuneisuutta merkittävästi, siksi itsetuntemukseen ja mielen hyvinvointiin on tärkeää panostaa.

Uuden elämäntilanteen ja tulevan muutoksen suunnittelu on hyvä aloittaa riittävän aikaisessa vaiheessa ja yhteistyössä oman tukiverkoston kanssa. Tärkeää on löytää polku, jolla voi kulkea omia kiinnostuksen kohteitaan ja taitojaan seuraten. Myöhemminhän on aina mahdollista tarkentaa ja muuttaa suunnitelmaa. On hyvä muistaa, että sinullakin on varmasti paljon vahvuuksia ja edellytykset onnistumiseen, kunhan vain kaikki kykysi ja taitosi saadaan käyttöön. Hyvällä pohjatyöllä onnistut varmemmin.

  • Mikä sinua voisi auttaa muutosvaiheeseen valmistautumisessa? 
  • Miten voit ennakoida tulevaa muutosta?
  • Mitkä rutiinit voisivat auttaa sinua muutosvaiheen aikana? 
Autismiliiton Autismikirjo nuoruusiässä -opas

Autismikirjo nuoruusiässä -opas

Oppaassa kerrotaan autismikirjoon liittyvistä erityispiirteistä ja siitä, miten ne näkyvät autismikirjon nuoren käyttäytymisessä hänen tullessaan ikävaiheeseen, johon liittyy useita muutoksia.

Hyvinvoinnin merkitys siirtymävaiheissa

Arjen rutiinit ja rytmi, säännöllinen ruokailu, itselle sopiva tapa liikkua sekä riittävä lepo ovat hyvinvoinnin perusaineksia. Myös ihmissuhteet ja mukavat hetket sekä myönteinen käsitys itsestä ja omista vahvuuksista lisäävät hyvää oloa. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen edistää jaksamista, oppimista ja arjessa selviytymistä sekä tukee mielen hyvinvointia. Se on voimavara, joka auttaa kokemaan elämän mielekkäänä.

Hyvinvoinnin käsi

Omaan hyvinvointiin kannattaa panostaa! Askel aikuisuuteen -projektissa toteutettu Hyvinvoinnin käsi sisältää tietoa hyvinvoinnin osa-alueista sekä vinkkejä hyvinvoinnin tueksi. Muistathan, että omaan hyvinvointiin voi vaikuttaa ja siihen liittyviä taitoja harjoitella ja oppia.

Tutustu sisältöihin painamalla infonappia!

Kuva: MIELI Suomen Mielenterveys ry (muokattu mielenterveydenkädestä)

Print Friendly, PDF & Email