Övergångsskeden – Mot ett eget hem och fortsatta studier


”Utmaningar som beror på avvikelser i sensoriska anomalier kommer ofta upp till ytan i synnerhet vid övergångsskeden. Övergångsskeden är alltid kopplade till förändringar, och förändringar betyder alltid ökad belastning. Vid tröskeln till vuxenlivet står man inför många förändringar, och i värsta fall kommer alla samtidigt – för många inträffar till exempel ny studieplats och flytt på samma gång. Ju mera övrig belastning som förekommer, desto svårare blir det att stå ut med den sensoriska överbelastningen. ”


De förändringsskeden som är en del av livet, dvs. övergångsskeden, är ofta svåra för unga inom autismspektrumet. Sådana övergångsskeden är tillexempel att flytta från föräldrarna till en egen lägenhet och att inleda fortsatta studier. En förutsättning för att förändringsskedet ska lyckas är att den unga inom autismspektrumet får stöd och handledning i frågor relaterade till livshantering och i att utnyttja de egna styrkorna.

Det är inte självklart att en ung inom autismspektrumet kan skapa fungerande rutiner för sin vardag, se till regelbundna matvanor, vila och avslappning, eller sköta sociala relationer så att det egna orkandet inte lider. Det kan också vara svårt att identifiera de egna resurserna och den egna kompetensen. För att klara sig i studier och senare i arbetslivet är det viktigt att kunna bli självständig och ta ansvar för sig själv och sin vardag. Färdigheter för att kunna ha ett självständigt liv och hantering av dessa, samt förmågan att kunna be om hjälp och få stöd av andra människor är också grundläggande för att klara sig i studierna.


”Det som har hjälpt mig mest har varit de nya, fungerande rutinerna jag lyckats skapa i min vardag.”


Många unga inom autismspektrumet behöver hjälp och handledning i förändringsskeden. Det betyder till exempel att få en starkare struktur i vardagen och i studierna än i tidigare livsskeden, eller stöd för att öva färdigheter som är nödvändiga för en självständig vardag eller för att anpassa sig till en ny miljö. Stöd behövs ofta också för att skapa en positiv självbild och för att hitta stresshanteringsmetoder som är lämpliga för en själv. Att uppleva den nya miljön som passande för en själv skapar en trygghetskänsla.

Planeringen av övergångsskeden måste vara individuell

Planeringen av övergångsskedena måste utgå från dig själv! För att kunna göra målen så realistiska som möjligt med tanke på framtiden är det viktigt att identifiera de egna styrkorna, färdigheterna och intressena. Eftersom överbelastningen ökar betydligt när man blir självständig är det viktigt att satsa på självkännedom och mentalt välbefinnande.

Det är bra att börja planera den nya livssituationen och den kommande förändringen i ett tillräckligt tidigt skede, och i samarbete med det egna stödnätverket. Det viktiga är att hitta en väg där du kan följa dina egna intressen och färdigheter. Senare är det alltid möjligt att specificera och ändra planen. Det är bra att komma ihåg att du säkert också har många styrkor och förutsättningar för att lyckas, om du bara lyckas använda dig av alla dina förmågor och färdigheter. Med en god grund är det säkrare att du lyckas.

  • Vad skulle kunna hjälpa dig för att förbereda dig inför förändringsskedet? 
  • Hur kan du förutse den kommande förändringen?
  • Vilka rutiner skulle kunna hjälpa dig under förändringsskedet? 

Vikten av välbefinnande i övergångsskedet

Vardagliga rutiner och rytm, regelbundna matvanor, motion i en form som är lämplig för en själv samt tillräcklig vila är grundläggande ingredienser för välbefinnande. Även sociala relationer och trevliga stunder samt en positiv uppfattning av sig själv och sina egna styrkor ökar välmående. Genom att ta hand om sitt eget välbefinnande främjar man orkande, inlärning, man klarar sig bättre i vardagen och stöder mentalt välbefinnande. Det är en resurs som gör det lättare att uppleva livet som meningsfullt.

Må bra-handen

Det lönar sig att satsa på sitt välbefinnande! Må bra-handen som skapats inom projektet “Ett steg mot vuxenlivet” innehåller information om delområden inom välmående och dessutom tips för att stödja välmående. Kom ihåg att man kan påverka sitt eget välmående och öva och lära sig färdigheter för det.

Bekanta dig med innehåll genom att trycka på infoknappen!

Kuva: MIELI Suomen Mielenterveys ry (muokattu mielenterveydenkädestä)

Print Friendly, PDF & Email