Autismspektrumtillstånd – vad är det frågan om?

Autismspektrumtillstånd är en medfödd egenskap som visar sig individuellt hos personer med autismspektrumtillstånd i deras sätt att förnimma och uppleva världen omkring dem och kommunicera och interagera med andra.

På autismspektrumet

Vi kan säga att vi lever i en bubbla som formas av valen vi har gjort i våra liv, och att vi därför kanske mister en del av förmågan att bemöta människor och saker som är utanför den.

Det är dags att spräcka autismbubblan!

Personer med autismspektrumtillstånd har flera styrkor. Många av dem har god koncentrationsförmåga och förmåga att upptäcka detaljer, upptäcka fel och lösa även komplicerade problem. De har också bra rättskänsla och följer regler noga. En del av dem kan ha särskilda intresseföremål, alltså fixeringar, och till dem kan tillhöra exceptionella kunskaper. De flesta personer med autismspektrumtillstånd har en normal intelligensnivå och de har goda akademiska färdigheter.

Hos personer med autismspektrumtillstånd uppstår dock även individuellt uttryckta svårigheter med verksamhetsstyrning, ett tankesätt eller uppförande som kan upplevas som stelt och utmaningar i sociala interaktioner. Många personer med autismspektrumtillstånd reagerar avvikande på sensorisk stimulans och de är därför mottagliga för överbelastning och gemensamt för dem är en särskild känslighet för stress. Enligt en färsk finländsk studie (Jokiranta-Olkoniemi et al. 2020) har 78 % av personer med autismspektrumtillstånd dessutom förknippade psykiatriska besvär.

Ungefär 1–1,2 % av Finlands befolkning har autismspektrumtillstånd, alltså 55 000–66 000 personer. Störningar som förknippas med autismspektrumtillstånd påträffas oftare hos pojkar än hos flickor. Prevalensförhållandet enligt kön är 3:1. Autismens kärnegenskaper är samma hos flickor och pojkar men deras framträdande skiljer sig från varandras. Autismi-tidningen: Autism framträder olika hos flickor

Autismspektrumtillstånd måste även diagnostiseras hos unga och vuxna så att vägledning för ett självständigt liv, yrkesstudier och andra rehabiliteringsåtgärder kan planeras realistiskt och för att hindra utanförskap. Det lönar sig att påbörja stödåtgärderna redan då man börjar misstänka autismspektrumtillstånd. Efter mera noggranna utvärderingar och diagnos kan man börja inrikta rehabilitering och vägledning för omgivningen ännu mera noggrant och med hänsyn till de individuella behoven.


”En diagnos, självkännedom och tillräckligt stöd hade kunnat förebygga att mina studier avbröts.”


Nuförtiden ses autism som ett spektrum som framträder mycket individuellt och vars funktionshinder varierar. Den individuella funktionsförmågan förutsätter skräddarsydda stödtjänster som kan ändras med åldern och livssituationen. Personer med autismspektrumtillstånd har ofta en ojämn färdighetsprofil och det är därför nödvändigt med en utvärdering. Den självständiga överlevnadsförmågan i vardagen kan lätt under- eller överskattas hos personer med autismspektrumtillstånd. Med rehabilitering och stödåtgärder och en omgivning som stöder handlingsförmågan kan man dock påverka välmående och överlevnadsförmågan hos en person med autismspektrumtillstånd betydligt.  

Vad orsakar autismspektrumtillstånd?

Autismspektrumtillstånd är en neurobiologisk utvecklingsstörning som har flera bakomliggande faktorer i hjärnan. Orsakerna kan vara både genetiska och bero på omgivningen. Man känner inte ännu fullständigt till orsakerna bakom autismspektrumtillstånd och en stor del av de bakomliggande faktorerna har fortfarande inte utretts. Autismspektrumtillstånd är en permanent egenskap.

Diagnostisering av autismspektrumtillstånd förändras 

I diagnosförändringen som avser autism ersätts sjukdomsklassificeringen ICD-10 med klassificeringen ICD-11 där olika skilda diagnoser (autism, Aspergers syndrom, atypisk autism, desintegrativ störning) ersätts av ”autismspektrumtillstånd”.

Print Friendly, PDF & Email