Exekutiva funktioner

Exekutiva funktioner innebär färdigheter att fungera på ett planlagt, målmedvetet och disponerat sätt emot ett mål. Det är förmågan att anpassa sitt eget beteende och vara flexibel enligt situationens krav. Färdigheten är viktig så att vi kan verka självständigt, fastställa mål och att uppnå dem. Med hjälp av exekutiva funktioner kan vi också hålla fast vid saker som vi kommit överens om och justera vår egen belastningsnivå.

Exekutiva funktioner hos ungdomar med autismspektrumtillstånd utvecklas långsammare än hos neurotypiska ungdomar. Till exempel kan det speciellt vara utmanande att strukturera sin egen aktivitet och använda korttidsarbetsminnet. Ungdomar kan till exempel uppleva det svårt att förutse och planera framtiden eller uppfatta hur länge det tar att göra en sak och i vilken ordning det lönar sig att göra saker. Det kan vara viktigt för hen att göra saker på ett speciellt sätt och i den ordningen hen är van vid. Minsta förändring i rutiner, tidtabeller eller omgivning kan hindra eller försvåra fortskridandet av en aktivitet och kräva att saken disponeras och struktureras om. Färdigheterna överflyttas inte alltid till en ny miljö, till exempel vid en flytt till ett eget hem, utan de måste tränas skilt.


“Mitt arbetsminne belastas lätt. Det gör det långsammare att bearbeta mina tankar och att framföra dem.”

“Oregelbundna saker, det vill säga de sakerna som inte är en del av den dagliga rutinen, utgör de största utmaningarna i vardagen.”


Det kan också uppstå utmaningar i ungdomars exekutiva funktioner till exempel när en aktivitet ska påbörjas eller avslutas eller för den delen om hen fastnar i en särskild aktivitet eller ett visst handlingssätt. Hen kan uppleva det utmanande att komma ihåg anvisningar, kommandon eller uppmaningar, särskilt om hen får många och i för snabb takt. Dessutom kan information som sinnena förmedlar försvaga den exekutiva funktionsförmågan. Utmaningar med exekutiva funktioner tolkas lätt som ungdomens envishet, likgiltighet eller spontanitet.

Att förutse och strukturera utmaningar för att främja exekutiva funktioner

Man behöver exekutiva funktioner i alla vardagssituationer: att ta hand om sig själv, att sköta olika hemuppgifter och studier. Det hjälper oftast om man kan förutse eventuella svårigheter med exekutiva funktioner och att disponera, det vill säga strukturera aktiviteter. Exekutiva funktioner underlättas när man vet: vad som ska görasnär det ska görasvar det görsmed vem det görshur länge det tar och vad som händer efter det. För att stödja funktioner kan man skapa skriftliga eller illustrerade anvisningar tillsammans med ungdomen för att stödja fortskridandet av aktiviteten, att uppfatta omgivningen och hantera förändringstillstånd.

Exekutiva funktioner underlättas av: 

  • Att uppfatta helhetskoncept och sambandet mellan orsak och konsekvens: att strukturera rymd och handlingar, sociala berättelser 
  • Att förutse (särskilt övergångs- och förändringssituationer): att disponera och förutse handlingar och händelser, visualisering vid behov
  • Att visualisera tid: en tydlig dagsrytm, kalender, urtavla, mobiltelefon, äggklocka, TimeTimer, olika mobilappar 
  • Struktur: läsordning, kalender, uppdragslista eller uppdelad färdplan  
  • Att utnyttja rutiner och ritualer: att utnyttja befintliga vanor och rutiner
  • Tydliga anvisningar: inriktat tal, en anvisning åt gången, då det är nödvändigt ges de skriftligen eller i tecknad form, tydliga anvisningar för att styra till rätt sorts aktiviteter, att illustrera förväntningar
  • Feedback: i rätt tid, noggrant inriktad och positiv feedback 
  • Belöning: omedelbar och motiverande belöning 
  • Mobilapplikationer som stöder exekutiva funktioner: Pomodoro Timer, Focus To-Do, My Daily Planner, Moodo, RoutineCalender, Digihelppari

Print Friendly, PDF & Email