Toiminnanohjaus

Toiminnanohjaus on taitoa toimia suunnitellusti, päämäärätietoisesti ja jäsennellysti kohti tavoitetta. Se on kyky säädellä omaa käyttäytymistä ja joustaa tilanteen vaatimusten mukaisesti. Taito on tärkeä, jotta pystymme toimimaan itsenäisesti, asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan niitä. Toiminnanohjauksen avulla voimme myös pitää kiinni sovituista asioista ja säädellä omaa kuormittuneisuuttamme.

Autismikirjon nuorella toiminnanohjaus kehittyy hitaammin kuin neurotyypillisellä nuorella. Haasteita voivat tuottaa etenkin toiminnan jäsentäminen, joustavuus ja lyhyt työmuisti. Nuoren voi olla esimerkiksi vaikea ennakoida ja suunnitella tulevaa tai hahmottaa, kuinka kauan jonkin asian tekeminen vie aikaa ja missä järjestyksessä asiat kannattaisi tehdä. Hänelle voi olla tärkeää tehdä asiat tietyllä tavalla ja totutussa järjestyksessä. Pienikin muutos rutiineissa, aikatauluissa tai toimintaympäristössä voi estää tai vaikeuttaa toiminnan etenemistä ja vaatia asian uudelleen jäsentämistä ja strukturointia. Taidot eivät aina automaattisesti siirry uuteen ympäristöön, esimerkiksi omaan kotiin muutettaessa, vaan niitä pitää harjoitella erikseen.


” Työmuistini kuormittuu helposti. Se hidastaa ajatusten prosessointia ja julkituomista.”

”Arjessa eniten haasteita tuottaa epäsäännölliset asiat eli ne asiat, jotka eivät ole osa päivittäisiä rutiineja.”


Nuoren toiminnanohjausta voi haastaa myös toiminnan aloittamisen tai lopettamisen vaikeus ja toisaalta tiettyyn toimintaan tai toimintatapaan juuttuminen. Hänelle voi olla haasteellista pitää mielessä annettuja ohjeita, käskyjä ja kehotuksia, etenkin jos niitä annetaan useita ja liian nopeassa tahdissa. Lisäksi aistien kautta tuleva informaatio saattaa heikentää kykyä toiminnanohjaukseen. Toiminnanohjauksen haasteet tulkitaan helposti nuoren itsepäisyydeksi, välinpitämättömyydeksi tai omaehtoisuudeksi.

VISUAALINEN VIHJE

Kokemusasiantuntija Heikki kertoo omakohtaiset arjen vinkit esimerkiksi pyykinpesuun.

Ennakointi ja jäsentäminen avuksi toiminnanohjauksen haasteisiin

Toiminnanohjauksen taitoja tarvitaan kaikilla arjen osa-alueilla: itsestä huolehtimisessa, kodin erilaisten askareiden suorittamisessa ja opinnoissa. Toiminnanohjauksen vaikeuksiin auttavat yleensä riittävä ennakointi ja toiminnan jäsentäminen eli strukturointi. Toiminnanohjausta helpottaa, kun tietää: mitä tehdään – milloin tehdään – missä tehdään – kenen kanssa tehdään – kuinka kauan se kestää ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Toiminnan tueksi voi rakentaa kirjallisia tai kuvitettuja ohjeita yhdessä nuoren kanssa tukemaan toiminnan etenemistä, ympäristön hahmottamista ja muutostilanteiden käsittelyä. 

Toiminnanohjausta helpottaa: 

  • Asiakokonaisuuksien ja syy-seuraussuhteiden hahmottaminen: tilan ja toimintojen strukturointi, sosiaaliset tarinat 
  • Ennakointi (erityisesti siirtymä- ja muutostilanteet): toiminnan ja tapahtumien jäsentäminen ja ennakointi, tarvittaessa visualisointi 
  • Ajan hahmottaminen: selkeä päivärytmi, kalenteri, kellotaulu, kännykkä, munakello, TimeTimer, erilaiset mobiilisovellukset 
  • Strukturointi: lukujärjestys, kalenteri, tehtäväluettelo tai pilkottu ohjeistus 
  • Rutiinien ja rituaalien hyödyntäminen: olemassa olevien tapojen ja rutiinien hyödyntäminen
  • Selkeät ohjeet: kohdennettu puhe, yksi ohje kerrallaan, ohjeet tarvittaessa kirjallisena tai kuvitettuna, selkeä ohje oikeanlaiseen toimintaan ohjautumiseen, odotuksien kuvaaminen
  • Palaute: oikea-aikainen, tarkasti kohdennettu ja positiivinen palaute 
  • Palkitseminen: välitön ja motivoiva palkkio 
  • Toiminnanohjausta tukevat mobiilisovellukset: Pomodoro Timer, Focus To-Do, My Daily Planner, Moodo, RoutineCalender, Digihelppari

Print Friendly, PDF & Email