Toiminnanohjaus

Toiminnanohjaus on taitoa toimia suunnitellusti, päämäärätietoisesti ja jäsennellysti kohti tavoitetta. Se on kyky säädellä omaa käyttäytymistä ja joustaa tilanteen vaatimusten mukaisesti. Taito on tärkeä, jotta pystymme toimimaan itsenäisesti, asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan niitä. Toiminnanohjauksen avulla voimme myös pitää kiinni sovituista asioista ja säädellä omaa kuormittuneisuuttamme.

Toiminnanohjauksen taitoja tarvitaan kaikilla arjen osa-alueilla: itsestä huolehtimisessa, kodin erilaisten askareiden suorittamisessa ja opinnoissa. Toiminnanohjauksen haasteet näyttäytyvät usein esimerkiksi toisen asteen opintoihin siirryttäessä. Tällöin oppiaineet, jotka olivat aiemmin helppoja, saattavat muuttua vaikeammiksi ja vaatia enemmän itseohjautuvuuteen liittyviä taitoja, kuten opintoihin ja tehtäviin liittyvää suunnittelua ja aikatauluttamista. Arjessa toiminnanohjauksen haasteet saattavat näyttäytyä esimerkiksi vaikeutena huolehtia kodin siisteydestä.

Autismikirjon nuorilla toiminnanohjaus kehittyy hitaammin kuin neurotyypillisillä nuorilla. Haasteita tuottavat etenkin joustavuus, toiminnan jäsentäminen ja aloittaminen sekä työmuisti.


”Työmuistini kuormittuu helposti. Se hidastaa ajatusten julkituomista ja prosessointia.”


Nuorelle voi olla vaikeaa ennakoida ja suunnitella tulevaa. Hänelle voi olla haastavaa esimerkiksi hahmottaa, kuinka kauan jonkin asian tekeminen vie aikaa ja missä järjestyksessä asiat kannattaisi tehdä. Myös asioiden tekeminen tietyllä tavalla ja totutussa järjestyksessä voi olla tärkeää. Pienikin muutos rutiineissa, aikatauluissa tai toimintaympäristössä voi estää tai vaikeuttaa toiminnan etenemistä ja vaatii asian uudelleen jäsentämistä ja strukturointia. Taidot eivät aina automaattisesti siirry uuteen ympäristöön, esimerkiksi omaan kotiin muutettaessa, vaan niitä pitää harjoitella erikseen.


” Eniten haasteita tuottaa epäsäännölliset asiat eli ne asiat, jotka eivät ole osa päivittäisiä rutiineja.”


Toiminnanohjausta voi haastaa myös toimintoihin liittyvä aloittamisen ja/tai lopettamisen vaikeus ja toisaalta myös toimintoihin tai tiettyyn toimintatapaan juuttuminen. Myös annettujen ohjeiden ja kehotusten mielessä pitäminen voi olla vaikeaa, etenkin jos niitä annetaan useita ja liian nopeassa tahdissa. Lisäksi aistien kautta tuleva informaatio saattaa heikentää kykyä toiminnanohjaukseen.

VISUAALINEN VIHJE

Kokemusasiantuntija Heikki kertoo omakohtaiset arjen vinkit esimerkiksi pyykinpesuun.

Ennakointi ja jäsentäminen avuksi toiminnanohjauksen haasteisiin

Toiminnanohjauksen vaikeuksiin auttavat yleensä riittävä ennakointi ja toiminnan jäsentäminen eli strukturointi. Toiminnanohjausta helpottaa, kun tietää: mitä tehdään – milloin tehdään – missä tehdään – kenen kanssa tehdään – kuinka kauan se kestää ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Toiminnan tueksi voi rakentaa kirjallisia tai kuvitettuja ohjeita tukemaan toiminnan etenemistä, ympäristön hahmottamista ja muutostilanteiden käsittelyä. 

Toiminnanohjausta helpottaa: 

  • Asiakokonaisuuksien ja syy-seuraussuhteiden hahmottaminen: tilan ja toimintojen strukturointi, sosiaaliset tarinat 
  • Ennakointi (erityisesti siirtymä- ja muutostilanteet): toiminnan ja tapahtumien jäsentäminen ja ennakointi, tarvittaessa visualisointi 
  • Ajan hahmottaminen: selkeä päivärytmi, kalenteri, kellotaulu, kännykkä, munakello, TimeTimer, erilaiset mobiilisovellukset 
  • Strukturointi: lukujärjestys, kalenteri, tehtäväluettelo tai pilkottu ohjeistus 
  • Rutiinien ja rituaalien hyödyntäminen: olemassa olevien tapojen ja rutiinien hyödyntäminen
  • Selkeät ohjeet: kohdennettu puhe, yksi ohje kerrallaan, ohjeet tarvittaessa kirjallisena tai kuvitettuna, selkeä ohje oikeanlaiseen toimintaan ohjautumiseen, odotuksien kuvaaminen
  • Palaute: oikea-aikainen, tarkasti kohdennettu ja positiivinen palaute 
  • Palkitseminen: välitön ja motivoiva palkkio 
  • Toiminnanohjausta tukevat mobiilisovellukset: Pomodoro Timer, Focus To-Do, My Daily Planner, Moodo, RoutineCalender, Digihelppari

Print Friendly, PDF & Email