Sosiaalinen kanssakäyminen

Vuorovaikutus ja kommunikaatio 

Autismikirjon nuorten on usein vaikeaa ilmaista omia tunteitaan ja ymmärtää toisten tunteita. Sosiaalisten tilanteiden lukeminen ja ystävyyssuhteiden vastavuoroisuuden ymmärtäminen voi olla haastavaa. Tämän vuoksi heidän on vaikeampaa luoda ja ylläpitää ystävyys- tai kaverisuhteita. Lisäksi heidän mielenkiinnonkohteensa ovat usein erilaisia ikätovereihin verrattuna.


”Se, etten katso silmiin, ei tarkoita, ettenkö olisi kiinnostunut. Katson muualle, kun keskustellaan, jotta pystyn keskittymään itse asiaan.


Autismikirjoon liittyy usein eriasteisia vaikeuksia ymmärtää ja käyttää kieltä sekä tulkita eleitä ja ilmeitä. Äänensävystä voi olla vaikea päätellä toisen ihmisen tunnetilaa ja kielen tulkinta voi olla kirjaimellista. Myös oma tapa reagoida ilmeillä ja eleillä voi olla erilainen. Slangin, sarkasmin tai ironian käyttö puheessa sekä erilaiset kielikuvat voivat jäädä ymmärtämättä. Toisinaan puhutun asian käsittely ja muistaminen jälkeenpäin saattaa olla vaikeaa.

Mielikuvitus

Autismikirjon nuorella on vaikeuksia mieltää erilaisia tilanteita oman kokemuspiirinsä ulkopuolelta. Se voi näkyä esimerkiksi valintojen tekemisen vaikeutena pienissä arkipäiväisissä asioissa, mutta myös suurissa elämänmuutoksiin liittyvissä päätöksissä. Nuori voi suosia rutiineja ja odottamattomista muutoksista voi olla vaikea päästä eteenpäin. Hänelle voi olla vaikeaa asettua toisen ihmisen asemaan ja mieltää miltä toisesta tuntuu.

Sosiaaliset tilanteet eivät ole aina helppoja

”Kommunikaatio ihmisistä suurimman osan kanssa tuntuu välillä siltä, että me puhuttaisiin eri kieltä.” Emmi kuvailee sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä haasteitaan.

Sosiaaliset suhteet

Sosiaaliset suhteet ovat autismikirjon nuorelle monesti ihan yhtä merkityksellisiä kuin muillekin nuorille. Näiden kautta nuori saa kokemusta omien tunteidensa hallinnasta, muiden tunteisiin vastaamisesta, neuvotteluista, yhteistyöstä ja ongelmanratkaisusta. Lisäksi ne lisäävät myös itsetuntoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sosiaalisen kanssakäymisen määrä, laatu ja muoto saattaa kuitenkin poiketa neurotyypillisten nuorten vastaavista. Autismikirjon nuorelle saattaa riittää se, että hän tapaa kavereitaan jossakin harrastuksessa, koulussa tai netissä. Tällä sivustolla olevaan Hyvinvoinnin käteen tutustumalla saat lisätietoa ihmissuhteista ja tunteista.


”Sosiaalinen kanssakäyminen on kuormittavaa. Kun tapaan kavereitani, saatan tarvita parikin päivää palautuakseni.


Nuoruudessa oma tapa ajatella ja hahmottaa asioita kehittyy ja oma erityisyys huomataan helpommin. Lisääntyvät sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät haasteet saattavat vahvistaa kokemusta sosiaalisesta ”epäonnistumisesta”. Ikätoverit näyttävät kehittyvän eri tahtiin, aloittavat kenties ensimmäisiä seurustelusuhteitaan ja kiinnostuvat laajemmin erilaisista aktiviteeteista. Autismikirjolla oleva nuori saattaa puolestaan jatkaa lapsuudesta tuttujen harrastusten ja mielenkiinnon kohteiden parissa ja kuilu neurotyypillisiin ikätovereihin kasvaa.

Usealla autismikirjon nuorella on kokemusta kiusatuksi tulemisesta. Hyväksytyksi tuleminen ja toisilta ihmisiltä saatu tuki auttaa selviytymään vaikeistakin tilanteista. Ihmissuhteiden kautta voi löytää myös vertaistukea. Vertaistuesta voi olla hyötyä esimerkiksi silloin, kun kaipaa kuuntelijaa ja keskustelua ihmisen kanssa, jolla on sama elämänkokemus. Vertaistoimintaa on tarjolla useilla paikkakunnilla ja verkossa, lisäksi Tukinetin chateissä on mahdollisuus kokemusten jakamiselle.

Muistathan, että jokainen kohtaaminen on yksilöllinen!   

 • Puhu rauhallisesti ja selkeästi 
 • Vältä slangia, sarkasmia, kielikuvia ja ironiaa 
 • Älä pakota katsekontaktiin 
 • Kysy selkeitä, tarkkoja kysymyksiä. Älä kuitenkaan aliarvioi!
 • Anna riittävästi vastausaikaa ennen uutta kysymystä 
 • Tarkista, että viestisi tuli ymmärretyksi 
 • Käsittele yksi asia kerrallaan 
 • Helpota aistikuormitusta esimerkiksi valoa ja ääniä säätämällä 
 • Pysy aikataulussa tapaamisissa odottelun välttämiseksi 
 • Vältä äkillisiä muutoksia 
 • Vältä turhaa koskemista. Jos kosket, kysy lupa.  

Vanhemmat ja ammattilaiset tukena sosiaalisten taitojen harjoittelussa

Kodin ulkopuolisiin harrastuksiin kannustaminen ja kaverisuhteiden muodostamisessa ja ylläpitämisessä tukena oleminen on tärkeää elämän muutosvaiheissa. Sosiaaliset taidot kehittyvät parhaiten vuorovaikutustilanteissa toisten kanssa. Tällöin oppiminen mahdollistuu toisia ihmisiä ja heidän käyttäytymistään seuraamalla. On hyvä muistaa, että sosiaalisten taitojen oppiminen vaatii säännöllistä harjoittelua. Konkreettiset ohjeet, toistot, riittävä aika oppimiselle sekä erityisesti tilannekohtainen opettelu on hyvä huomioida harjoittelussa.

Vanhempien ja ammattilaisten on tärkeää tukea ja vahvistaa nuoren kykyä lukea sosiaalisia tilanteita ja tehdä oikeanlaisia johtopäätöksiä ihmisten välisistä kohtaamisista. Nuori tarvitsee usein tukea myös syy-seurausyhteyksien ymmärtämiseksi ihmisten käyttäytymisen ja siitä seuraavien asioiden välille. Positiivinen palaute ja onnistumisen kokemukset lisäävät autismikirjon nuorten hyvinvointia ja helpottavat uusien asioiden oppimista. Dr. Peter Vermeulen kehittämän Autismi ja hyvä olo – kyselyn avulla voit pohtia yhdessä nuoren kanssa keinoja nuoren hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Print Friendly, PDF & Email