Itsenäistyminen

Itsenäistyminen tarkoittaa psyykkistä kypsymistä, irtaantumista vanhemmista, omaan kotiin muuttamista sekä arkeen liittyvien taitojen haltuun ottamista. Itsenäistyminen tarkoittaa myös vastuun kantamista omista valinnoista ja päätöksistä sekä oman toimijuuden vahvistumista.

Itsenäistyminen ja omaan kotiin muuttaminen ovat isoja elämänmuutoksia. Unelmat tulevaisuudesta ja omasta kodista ovat tärkeitä. Itsenäistymiseen liittyy kuitenkin monenlaisia ajatuksia sekä kysymyksiä esimerkiksi omaan pärjäämiseen, lisääntyvään vastuuseen ja mahdollisiin tukitoimiin liittyen.

Autismikirjon nuorilla itsenäistyminen tapahtuu usein ikätovereita myöhemmin ja lapsuudenkodista irtaantuminen voi olla haastavampaa ikätovereihin verrattuna. Itsenäistymistä tulisikin suunnitella aina yksilöllisesti, omien valmiuksien ja taitojen sekä itselle parhaiten soveltuvan ajankohdan mukaan. On hyvä muistaa, että sinun ei ole pakko muuttaa omillesi, vaikka ikätoverisi asuisivat jo omillaan.

Oletko valmis itsenäiseen asumiseen? Ota selvää Nuorisoasuntoliiton Oletko valmis? -sivun ja sieltä löytyvän Oletko valmis muuttamaan pois kotoa? -testin avulla!


Itsenäisessä asumisessa on monenlaisia haasteita, mutta toisinaan se voi tarjota myös ratkaisun lukuisiin muihin haasteisiin. Omassa kodissa ympäristö on helpompaa rakentaa niin, että se kuormittaa mahdollisimman vähän – sisustuksen värisävyt, materiaalit ja järjestyksen saa valita juuri sellaiseksi, kuin itse haluaa. Kun on paikka, johon voi paeta kun maailman aistitulva tuntuu liialliselta, myös sen ulkopuolella liikkuminen tuntuu helpommalta.”


Muuttamiseen on monia syitä. Toisinaan muutto lapsuudenkodista voi tulla eteen yllättäen ja ennakoimattomassa aikataulussa esimerkiksi opiskelualan valinnan ja opiskelupaikan saamisen myötä. Voi olla, että opiskelupaikkaa on haettu omalta asuinpaikkakunnalta ajatuksena asua edelleen lapsuudenkodissa, mutta opiskelupaikka saadaankin kauempaa. Tällöin muutto uudelle paikkakunnalle ja asumisen vaihtoehtojen pohdinta tulevat ajankohtaiseksi.

Ennakointia voivat vaikeuttaa myös omien toiveiden jäsentymättömyys ja suunnitelmien keskeneräisyys. Suunnitelmat voivat lisäksi muuttua alkuperäisestä. Kevään yhteishaun ja peruskoulun päättymisen aikaan ollaan vielä todella nuoria ja tieto eri ammateista voi olla hataraa ja perustua jopa virheellisiin mielikuviin. Tässä tilanteessa pitää kuitenkin tehdä suuria valintoja; menenkö lukioon vai ammattikouluun ja mikä ala ylipäätään voisi olla minulle soveltuva ja minua kiinnostava?

Asuntolassa olo valmistaa itsenäistymiseen

17-vuotias nuori pohtii omaa yllättäen eteen tullutta muuttoaan opiskelupaikkakunnalle. Opiskelu- ja asuntolapaikan järjestämiseen tarvittavat käytännön toimet jäivät vanhempien hoidettavaksi. Siirtymävaiheen tuki ja tiedonsiirto ei toteutunut peruskoulun ja toisen asteen oppilaitoksen välillä. Nuori kuitenkin käsittelee itsenäistymistään ja tulevaisuuttaan luottavaisin mielin vanhempiensa tukemana.

Ennakkoon suunniteltunakin muutto ensimmäiseen omaan kotiin on iso askel nuoren elämässä. Itsenäisen asumisen myötä tulee paljon vastuuta; on pidettävä huolta asunnosta, maksaa vuokra ajallaan ja huolehdittava esimerkiksi sähkö- ja vesimaksuista sekä internetyhteydestä.

Omaan kotiin muuttaessa on usein myös pitkä lista hankittavaa; huonekalut, matot, astiat, siivousvälineet ja kodinkoneet. Tämän sivuston Harjoituksia arjen tueksi -osiosta löydät konkreettisia vinkkejä ajanhallinnan, arjen rutiinien ja raha-asioiden hoitoon. Lisäksi myös Nuorisoasuntoliiton Asumisen ABC  -sivustolta sekä Marttakoulun Omaan kotiin -osiosta löytyy tärkeitä vinkkejä ja hankintalistoja omaan kotiin muuttavalle.

Nyt päätän itse kenkieni paikasta

Elina Löfströmille lapsuudenkoti oli maailman paras paikka. Siksi muutto omilleen oli prosessi, jossa otettiin askel kerrallaan.

Kotini on aina ollut minulle rakas; maailman paras paikka.

Asunnon hankkimista suunniteltaessa on pohdittava, millä kriteereillä asuntoa etsii. Mikä olisi sopiva sijainti, minkä kokoinen asunnon pitäisi olla ja minkä tasoiseen asuntoon on varaa? Asunnon etsiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, koska esimerkiksi kesällä ennen koulujen alkamista asuntojen kysyntä on suurta.  

Maalta kaupunkiin

Muutossa kaikki lähti liikkeelle tietenkin tärkeimmistä selvitettävistä asioista eli paikkakunnasta ja sen parhaista alueista asuntojen laadun suhteen sekä palveluiden läheisyydestä. 

Nuorisoasuntoliiton Omaan Kotiin -oppaasta on hyötyä asumisen ja arjen haasteissa. Oppaaseen on koottu tietoa muun muassa siitä, mistä voi etsiä asuntoa ja miten muuttoilmoitus tehdään sekä mitä tukia asumiseen ja elämiseen voi saada. Oppaan lukuja voi käyttää muistilistoina asumisen siirtymävaiheissa ja opasta on hyvä lukea silloinkin, kun vasta suunnittelee itsenäistymistä ja ensimmäiseen omaan kotiin muuttamista.

Aikuistumisen askeleet

”Aina jos mä oon ottanut jonkun askeleen eteenpäin kohti aikuisuutta, niin aina sitä yhtä askelta kohti musta tuntuu, että oon ottanut kaksi askelta sivulle ja kolme taaksepäin”, Anniina kertoo itsenäistymisestään ja arjestaan.

Itsenäistyminen ja itsenäinen asuminen edellyttävät monenlaisia taitoja. Siksi on tärkeää harjoitella asumisen ja arjenhallinnan taitoja ja näin pyrkiä turvaamaan itsenäisen asumisen onnistuminen.

Itsenäisessä elämässä tärkeitä arjen taitoja:

Uuden elämäntilanteen ja tulevan muutoksen suunnittelu kannattaa aloittaa mahdollisimman hyvissä ajoin, mieluiten muutamaa vuotta aiemmin kuin itsenäistyminen on ajankohtaista. Tarvittavien taitojen harjoittelu aidoissa, tutuissa ympäristöissä ja omassa tahdissa auttavat muutokseen valmistautumisessa. Arjenhallintaa tukevat myös mm. toiminnanohjauksen, aisti- ja tunnesäätelyn sekä sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Onkin tärkeää varmistaa, että elämänhallinnan taidot ovat riittävät ja tarvittavat keinot mm. strukturointiin ja ennakointiin ovat käytössä uudessa elämänvaiheessa.


”Uusissa asioissa paras apu on, että minulle neuvotaan, miten asia pitää tehdä tai sitten yhdessä harjoitellaan niin, että sen oppii itsenäisesti.”


Autismikirjon ihmisillä arkisen suoriutumisen ja kognitiivisen kyvykkyyden välinen ero on usein huomattavan suuri. Tämä haastaa arjessa selviytymistä, sillä esimerkiksi kaupassa käyminen tai oman kodin siisteydestä huolehtiminen saattavat vaatia suurta ponnistelua. Epätasainen kykyprofiili hankaloittaa myös tuen tarpeiden tunnistamista ja voi olla esteenä oikeanlaisen tuen järjestymiselle.

Yksin ei tarvitse sinnitellä! Itsenäistymisessä erityisesti läheisten vahva tuki on usein tarpeen. Myös yksilölliset tukitoimet ja palvelut, erilaiset terapiat ja kuntoutusmuodot voivat auttaa ratkaisevalla tavalla. Apua ja tukea kannattaa hakea ajoissa.

Muutto omaan kotiin – ennakoiden ja vaiheittain 

Itsenäistyminen ja muutto lapsuuden kodista omaan asuntoon tapahtui ennakoiden ja vaiheittain. Oman mieluisan kodin löytyminen ja arjen taitojen vaiheittainen harjoittelu edesauttoivat lapsuudenkodista irtaantumista.

Asuminen ja asumispalvelut

Itsenäistymiseen liittyy itselle sopivan asumisvaihtoehdon pohtiminen. Erilaisiin asumismahdollisuuksiin tutustuminen, omien toiveiden selvittäminen sekä tuen tarpeiden kartoittaminen auttavat asioiden eteenpäin viemistä. Asuminen ja siihen liittyvät tukipalvelut tulee räätälöidä aina yksilöllisen tarpeen mukaan.

Asumispalvelujen vaihtoehtoja:

  • Asumisharjoittelu tai asumisvalmennus, jossa harjoitellaan arjessa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Harjoiteltavia asioita ovat esimerkiksi ruuanlaitto, kodinhoito, raha-asiat, vuorokausirytmi, itsestä huolehtiminen, sosiaaliset vuorovaikutussuhteet ja kodin ulkopuoliseen toimintaan osallistuminen. Asumisharjoittelu auttaa sopivan asumismuodon arvioimisessa ja tukee tulevaa muutosvaihetta siirryttäessä kohti omaa kotia.
  • Tuettu asuminen omassa asunnossa henkilökohtaisen avun tai muun asumisen tukipalvelun avulla
  • Ohjattu tai autettu asuminen asuntolassa, ryhmäkodissa tai palvelutalossa, jossa on päivittäinen tai ympärivuorokautinen tuki ja apu saatavilla.
Print Friendly, PDF & Email