Skip to content

Vanhemmille

Oletko autismikirjon nuoren vanhempi? Ovatko nuoren itsenäistyminen tai jatko-opinnot ajankohtaisia? Kaipaatko keinoja nuoren tukemiseen tai omaan jaksamiseesi?

Täältä löydät tietoa palveluista ja tukimuodoista sekä saat keinoja oman jaksamisesi tueksi. Nuorten sivujen autismitiedon avulla opit ymmärtämään nuortasi paremmin. Materiaalipankista löydät lisälukemista.

nuoren itsenäistyminen - Uutta Kohti yhdessä

Nuoruuden kehitystehtävänä on itsenäistyminen ja vanhemmista irtaantuminen. Tähän elämänvaiheeseen kuuluvat uudet vastuut ja velvollisuudet sekä itsensä hyväksyminen ja oman tulevaisuuden suunnittelu. Nuoren itsenäistyminen ja siirtyminen kohti aikuisuutta on iso elämänmuutos koko perheelle.

Vanhempien rooli muuttuu nuoren itsenäistyessä. Vanhemmuuden merkitys ja vanhempien asiantuntijuus korostuvat autismikirjon nuoren siirtymävaiheessa, joka on myös nuoren vanhemmille voimavaroja vaativaa aikaa. Huoli oman nuoren selviytymisestä aikuisuuden kynnyksellä ja nuoren hyvinvoinnista voi kasvaa suureksi. Ammattilaisella onkin merkittävä rooli vanhempien tukemisessa ja nuoren itsenäistymisen mahdollistamisessa. Ulkopuolisen tuen puute uuvuttaa vanhemmat ja hidastaa nuoren itsenäistymistä.

Perheiden valmiudet tukea nuoren itsenäistymistä ja näkemykset itsenäisestä elämästä vaihtelevat, samoin kuin nuorten valmiudet itsenäistyä ja olla itsenäisiä. Nuoret kypsyvät eri tahdissa ja itsenäistymisvalmiudet saavutetaan yksilöllisesti.

Autismikirjon nuoren itsenäistyminen on usein haastavampaa ikätovereihin nähden. Uuden elämäntilanteen ja tulevan muutoksen suunnittelu olisikin tärkeää aloittaa hyvissä ajoin. Toisin kuin usein mielletään, ajoissa itsenäistymiseen valmistautuminen ja aiheesta puhuminen saa muutoksen todennäköisemmin tuntumaan konkreettiselta ja toivotulta.

”Tulevaisuuden suunnittelu ei ole vain yksi keskustelu, vaan prosessi, joka kehittyy.”

Autismikirjon nuorelle uusi elämänvaihe voi olla mullistus, koska nuoren kyky ennakoida ja hahmottaa tulevaa sekä muodostaa realistinen kuva tulevaisuudestaan on puutteellinen. Itsenäistymistä tulisi suunnitella nuoren taitojen ja valmiuksien sekä toiveiden pohjalta.

Hyvästä ennakoinnista ja suunnittelusta huolimatta siirtymävaiheisiin liittyy nuoren kuormittumista lisääviä tekijöitä, jotka vaikeuttavat uusiin asioihinja tilanteisiin sopeutumista ja niistä selviytymistä. Pahimmillaan stressitason nousu voi vaikuttaa negatiivisesti toimintakykyyn ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Tukiverkoston muodostaminen ja johdonmukainen yhteistyö eri toimijoiden kesken on tärkeää, jotta siirtymävaiheet sujuisivat mahdollisimman hyvin. Nuorta on tärkeä kannustaa kertomaan omia toiveitaan ja unelmiaan sekä yhteistyössä tukea nuorta kohti tulevaa.

”Kannustus ja positiivinen palaute antaa voimia myös vanhemmille muutosvaiheessa”

Asioiden mahdollisimman selkeä ja havainnollinen läpikäyminen auttaa usein nuorta ymmärtämään syy–seuraussuhteita paremmin. Tämä tukee myös nuoren oman motivaation löytymistä. Uusien taitojen oppiminen edellyttää omien vahvuuksien tiedostamista sekä ymmärrystä siitä, miksi taidon oppiminen on oman elämän kannalta merkityksellistä. Huomiota on tärkeää kiinnittää myös siihen, mitä taitoja arjen pienimmätkin toiminnot vaativat.

Onnistumisen kokemusten ja itsetunnon vahvistumisen myötä myös uusien taitojen ja asioiden omaksuminen helpottuu. Hyvä ja toimiva tukiverkosto auttaa uudessa elämäntilanteessa uusien haasteiden vastaanottamisessa ja turvallisuudentunteen ylläpitämisessä.

”Tehdään yhdessä nuoren parhaaksi.”

Itsenäistyminen merkitsee luopumista ja siirtymistä uuteen, mikä saattaa autismikirjon nuoren kohdalla tuntua tavallistakin vaikeammalta. Vanhemmat haluaisivat ehkä säästää nuorta mahdollisilta pettymyksiltä, ja nuorta puolestaan voi pelottaa perheen tuen väheneminen.

Nuori tarvitsee itsenäistymiseensä joka tapauksessa vanhempiensa tukea, apua sekä rohkaisua. Nuoren mahdollisuuksia kartoittaessaan vanhempien on tärkeää luottaa kokemukseen, joka heille on vuosien myötä nuorestaan kertynyt. Tukiverkosto on tarpeen, jotta nuori voisi itsenäistyä vanhemmistaan. Vanhemman on tärkeä pysähtyä pohtimaan muuttuvaa vanhemmuuttaan ja rooliaan nuoren kasvaessa.

Itsenäistyminen on jokaisen ihmisen oikeus, ja siihen liittyvät muutokset tuovat mukanaan mahdollisuuden johonkin uuteen. Kukaan ei onnistu kasvamaan aikuiseksi kohtaamatta matkallaan myös kuoppia. Itsenäistymisen tukeminen ei tarkoita tien täydellistä silottamista, vaan pikemminkin ennakoitavissa olevien todennäköisten kompastuskivien ja esteiden tunnistamista ja niihin varautumista. 

 

 • Mikä sinua vanhempana erityisesti mietityttää nuoresi itsenäistymisessä ja siihen liittyvissä haasteissa? 
 • Onko nuorella olemassa tukiverkosto?
 • Saatko sinä tarvittaessa tukea tai apua oman jaksamisesi tai arkesi tueksi? 
ammattilaiselta vanhemmalle

Kun erityisnuori muuttaa pois kotoa – Vanhemmat tunteiden pyörityksessä

Teksti ja kuvat: Marianne Kulmala, Neuropsykiatrinen valmentaja, Merikratos Oy

Miten antaa sopivasti tukea, sopivasti vapautta? Mitä se sopiva on? Kun nuori muuttaa pois kotoa, erityistä tukea tarvitsevien nuorten vanhemmat joutuvat käymään yleensä vielä rankemman tien ”napanuoran irrottamisessa” kuin neurologisesti tyypillisten nuorten vanhemmat.

näin tuet nuortasi

 • Tee asioita, jotka toimivat. Kannusta myös nuortasi! Jos joku lähestymistapa on toiminut ennen, on hyvin mahdollista löytää sitä kautta reitti toisenkin asian toimimiseen.
 • Ole kärsivällinen. Muista, että autismikirjon nuoret ovat suhteellisen epäkypsiä sosiaalisesti ja emotionaalisesti verrattuna neurotyypillisiin ikätovereihinsa. Usein kannattaa vähentää muutamia ikävuosia autismikirjon nuoren iästä ja suhteuttaa vaatimukset tähän.
 • Ennakoi – jäsennä – konkretisoi. Autismikirjon nuoret hyötyvät struktuurista, tarvitsevat stressitasoa alentavaa toimintaa ja riittävästi aikaa ja ennakointia muutoksiin. Hyviä apuvälineitä tähän ovat esimerkiksi erilaiset luettelot tehtävistä, säännöt kirjallisina, muistiinpanot, taulukot tai kalenterit.
 • Yksinkertaista aikatauluja ja rutiineja, selkeytä ympäristöä. On tärkeää huomioida stressin merkitys etenkin murrosiässä. Aisteihin liittyvillä tekijöillä ja aistien kuormittumisella on merkittävä rooli kohonneessa stressitasossa. Tämä taas lisää haastavan käyttäytymisen mahdollisuutta.
 • Aseta kohtuulliset tavoitteet itsellesi ja nuorelle. Muista lempeys ja myötätunto – myös itseäsi kohtaan. Iloitse pienistä onnistumisista. Tavallinen riittää.
 • Selkeytä viestintää. Kommunikaation merkitys korostuu murrosiässä. Nuoren on joskus helpompi ottaa vastaan asiat kirjallisesti. Toisinaan voi olla helpompaa kommunikoida sähköisten välineiden kautta, ole siis luova! Vierekkäin käydyt keskustelut (kävelyllä, autoreissuilla) saattavat myös olla nuorelle helpompia kuin puhuminen kasvotusten.
 • Pysy mahdollisimman tyynenä. Autismikirjon nuorten on vaikea käsitellä sekä omia että muiden voimakkaita tunteita. Joskus on parempi lähteä pois tilanteesta ja antaa sekä itselle että nuorelle aikaa rauhoittua.
 • Valitse taistelut, joihin lähdet. Johdonmukaisuus ja selkeys kaikessa toiminnassa ja kommunikaatiossa ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Keskittyminen käsillä olevan tilanteen kannalta olennaisimpiin tekijöihin on ratkaisevaa.
 • Aseta säännöt ja odotukset realistiselle tasolle. Tee selväksi, mitkä niistä ovat ehdottoman välttämättömiä noudattaa (esim. terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät). Säännöt kannattaa tehdä konkreettisiksi kirjaamalla ne. Varmista, että kaikki nuoren elämässä tärkeät aikuiset ovat yhtä mieltä säännöistä.
 • Anna nuoren tehdä valintoja itse mahdollisuuksien mukaan. Kannattaa muistaa, että valintojen tekeminen kuormittaa autismikirjon ihmistä. Kysy nuorelta mikä hänen mielestään toimisi. Erityiset mielenkiinnon kohteet ovat nuorelle tärkeä motivaation, mielihyvän, rentoutumisen ja rauhoittumisen kanava.
 • Ota aikaa itsellesi, kun voit. Se on tärkeää sekä omalle että nuoresi hyvinvoinnille. Oma aika varmistaa, että sisäiset voimavarasi riittävät paremmin nuoresi tukemiseen niin hyvin kun voit.
 • Älä epäile kyvykkyyttäsi vanhempana. Nuoresi kohtaamat vaikeudet johtuvat siitä, että hänellä on vähemmän taitoja arkensa hallitsemiseksi. Vaikka olisit maailman paras vanhempi, nuoresi saattaisi silti kohdata vaikeuksia.
 • Älä käytä aikaa syyllisyyden tunteisiin tai menneistä asioista murehtimiseen. Voimavarat kannattaa keskittää mieluummin nuoren tukemiseen juuri nyt.
  1. Tee parhaasi 
  2. Pyydä anteeksi, kun menee pieleen
  3. Varmista, että nuoresi tietää, että rakastat häntä.  

Autismi ja siirtymävaiheet haltuun

Askel aikuisuuteen -verkkosivustolla on tietoa autismikirjosta, jatko-opinnoista ja itsenäistymisestä autismikirjon nuoren siirtymävaiheina. On tärkeää, että vanhempana tutustut myös nuorten osioihin: Autismikirjo – mistä on kysymys ja Siirtymävaiheet – kohti omaa kotia ja jatko-opintoja.

Lisäksi olemme koonneet materiaaleja, mm. menetelmiä, tutkimustietoa ja hyödyllisiä oppaita Materiaalipankkiin aihepiireittäin. Sinun kannattaa siis tutustua myös Materiaalipankin sisältöön.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content