Skip to content

Ammattilaisille

Kohtaatko työssäsi autismikirjon nuoria? Tarvitsetko tietoa nuoren vahvuuksista ja tuen tarpeista? Kaipaatko välineitä omaan työhösi?

Täältä löydät vinkkejä autismikirjon nuoren onnistuneeseen kohtaamiseen ja saat keinoja sekä menetelmiä oman työsi tueksi. Nuorten sivujen autismi- ja kokemustiedon avulla opit ymmärtämään autismikirjon nuorta paremmin. Materiaalipankista löydät lisälukemista.

autismikirjon nuoren itsenäistyminen - ammattilainen tukena muutoksessa

Askel aikuisuuteen -projektin ja sen yhteiskehittämisen aikana on vahvistunut tunne siitä, että autismikirjon nuoret eivät saa tarvitsemaansa tukea siirtymävaiheissa. Nuoret ja heidän perheensä jäävät usein yksin. Oppilaitoksissa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa ei aina ole riittävästi autismikirjon osaamista, jota tarvitaan autismikirjon nuorten haasteiden tunnistamiseen. Näin ollen heille ei osata tarjota yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa, oikea-aikaista tukea ja apua. Nuoret ja heidän perheensä toivovat konkreettisia tukitoimia sekä riittäviä resursseja ja autismiosaamista. Siirtymävaiheiden tuen puuttuminen on riski nuoren syrjäytymiselle ja se altistaa mielenterveyden ongelmille.

”Nykyiset palvelut ei oikein vastaa tarpeisiin, niitä pitäisi yksilöllisemmin räätälöidä.”

Autismikirjon nuorille ja heidän perheilleen siirtymävaiheet voivat olla erityisen raskaita. Askel aikuisuuteen -projektin yhteiskehittämisryhmissä nousi esille autismikirjon nuorten ja heidän vanhempiensa kokemus siirtymävaiheiden tuen ja autismikirjoon liittyvän tiedon puutteesta. Nuorten lisäksi myös vanhemmat toivoivat valmennusta siirtymävaiheisiin liittyen sekä tietoa palveluista. Erityisesti oppilaitosten tarjoamaa tukea kaivattiin niin peruskouluikäisille kuin korkeakouluopiskelijoillekin. Oppilaitoksiin kaivattiin myös yleisesti lisää tietoa autismikirjon oppilaiden toimintakyvyn tukemisesta. Pulmallisiksi koettiin tilanteet, joissa nuori ei halua apua, vaikka sitä tarvitsisikin. Esille nousi myös autismikirjon nuorten tuen tarve arjen perustaitoihin kuten ruoanlaittoon, kodinhoitoon sekä kaupassa asiointiin liittyen.

”Tärkeintä on, että ammattilaisena otetaan koppi nuoresta.”

Yksilöllinen ja ennakoiva suunnittelu on perusta autismikirjon nuoren onnistuneelle siirtymälle nuoruudesta aikuisuuteen. Perheessä on hyvä aloittaa siirtymävaiheista keskusteleminen ajoissa, jotta muutoksiin osataan valmistautua. On tärkeää vahvistaa nuoren omia selviytymistaitoja ja kehittää toimintamalleja, joiden avulla perhe voi tukea itsenäistymisessä tarvittavien taitojen oppimista. Ammattilainen voi tukea nuoren itsenäistymiskehitystä ja vanhemmista irtaantumista järjestämällä tarvittavan tuen ja palvelut.

”Olisi hyvä, jos löytyisi joku rinnalla kulkija, tuttu ihminen, joka voisi olla tukena neuvotteluissa ja auttaa erilaisten lomakkeiden täytössä.”

Autismikirjon nuorten yksilöllisyyden huomioiminen siirtymissä on erityisen tärkeää, koska heidän kykyprofiileissaan on huomattavaa vaihtelua. Kognitiivisesti hyvätasoisten autismikirjon nuorten ongelmia ei useinkaan havaita eikä taitojen puuttumisen merkitystä siirtymävaiheissa välttämättä ymmärretä.

Onnistunut siirtymä vaatii:

 • yhteistyötä nuoren ja vanhempien kanssa, nuoren mielipiteitä kuunnellen
 • yksilöllistä suunnittelua riittävän ajoissa
 • palveluohjausta sekä nuoren ja perheen palvelujen koordinointia
 • oikein kohdennettua ja oikea-aikaista konkreettista tukea ja palveluja
 • realistisia tavoitteita yksilölliset taidot huomioiden
 • autismitietoa ja -ymmärrystä ammattilaisilta
 • yhteistyötä yli sektorirajojen 

Suunnittelussa on otettava huomioon tavoitteiden jatkuva päivittäminen ja mukauttaminen uusiin tilanteisiin sopiviksi. Autismikirjon nuori oppii uusia taitoja, mutta haasteita tulee aina uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin siirryttäessä. Tämän vuoksi on tärkeää, että autismikirjon nuorella olisi käytössään välineitä ja tukea uusia siirtymiä varten.

”Osallista nuori mukaan kaikkiin keskusteluihin ja päätöksentekoon.”
ammattilaisen kirjoitus

Kaikille perheille sopivia palveluita ja tukea

Teksti: Taija Halme, Kehitysvammaisten palvelusäätiö

Se, että perheiden tarvitsemat palvelut arvioidaan jokaisen organisaation toimesta uudelleen, on kallista ja tuhlaa yhteiskunnan resursseja. Taija Halme kirjoittaa perheiden haasteista pysyä mukana palveluverkossa.

Suurimmalla osalla erityisperheistä palvelut toimivat kohtuullisesti tai hyvin, joillakin jopa erinomaisesti. Kohtaamme kuitenkin työssämme myös perheitä, joille ei ole löytynyt sopivia palveluita ja riittävää tukea. Perheet ovat pudonneet palveluverkosta tai ovat siellä eksyksissä.

Autismiystävällisyys on asennetta

Autismiystävällinen opiskelu- ja asuinympäristö on lähtökohtaisesti tärkeä jokaiselle autismikirjon nuorelle. Autismiystävällisyydestä kertoo toimintojen ennakointi, strukturointi ja nuoren aistitoimintojen erilaisuuden huomioiminen sekä hänen yksilöllisen vuorovaikutustapansa kunnioittaminen. Autismiystävällisyys on yksilöllisyyden huomioimista ja erilaisuuden hyväksymistä. Se ei tarkoita kaikille autismikirjon ihmisille samoja asioita.

Autismiystävällisyys on asenne-esteettömyyttä, ei erityisosaamista tai resursseja vaativa asia kuten usein ajatellaan. Se voidaan nähdä yhdenvertaisuuden ja sosiaalisen integraation toteuttamisena. Ympäristön positiivinen suhtautuminen edistää nuoren myönteistä minäkuvaa ja hyvinvointia sekä lisää nuoren turvallisuudentunnetta. Asenne-esteettömyyden tiellä on usein tiedon puute autismikirjon diagnoosista ja sen ydinoireiden ilmenemisestä sekä autismikirjon aiheuttamista erityistarpeista.

Kohtaamiseen liittyvien tekijöiden tiedostaminen on tärkeää, jotta nuorelle tulisi tunne ymmärretyksi, huomioiduksi ja hyväksytyksi tulemisesta. Onnistunut kohtaaminen on hyvä lähtökohta yhteistyölle.

Mielen hyvinvointiin liittyviä asioita ei voi sivuuttaa siirtymävaiheissakaan, vaan ne nousevat entistä keskeisimpinä tekijöinä esille hakeuduttaessa jatko-opintoihin ja itsenäistyttäessä. Tiedätkö mitkä asiat tuottavat mielen hyvinvointia ja hyvää oloa oppilaallesi tai asiakkaallesi?

Dr. Peter Vermeulenin Autismi ja hyvä olo -kysely

kokemuskirjoituksia

Kohtaamisen hetkissä olemme oivalluksen äärellä

Teksti: Satu Häkkinen
Neuropsykologian erikoispsykologi (VET)

Toisen ihmisen kohtaaminen auttamistyössä on aina ensiarvoista. Muutoksen aikaansaaminen on aina vaikeaa, kenelle tahansa. Se vaatii eteenpäin vievää voimaa ja tahtoa poiketa totutusta. Muutokseen pyrkiminen vaatii myös rohkeutta ja luottamusta. Luottamus taas lisääntyy kohdatuksi tulemisen kokemuksesta.

Autismikirjon ihmisen monet haasteet

Asko Niemelä, Psykiatrian erikoislääkäri, Wellmind Terveys Oy
Marika Koivuniemi, KM, Oppimisen tutkija, Oulun yliopisto
Marja Paloste, KM, opettaja, Vuolle Setlementti Oy

Kokemuksemme mukaan kuntoutuksessa huomio kiinnittyy usein siihen, mitä vaikeuksia yksilöllä on. Se on toki tarpeellista, mutta tukea tulisi enemmän kohdistaa myös muihin haasteisiin: aistimaailman vaikeuksiin, tunnetaitojen kehittymiseen, mielentämisen vaikeuksiin, kehollisuuteen ja käsitykseen omasta pystyvyydestä. Nämä haasteet korostuvat siirtymävaiheissa.

Aunet-ammattilaisverkosto

Aunet (Autism Networks) -ammattilaisverkosto on autismityön valtakunnallinen verkosto, joka kokoaa autismialan osaajia. Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten yhteistyötä alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä jakaa tietoa. Verkoston tavoitteena on autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen.

 Aunet-ammattilaisverkosto
 • tehostaa eri ammattikuntien välistä yhteistyötä
 • mahdollistaa kokemusten jakamisen
 • tehostaa palveluiden ja niitä tarvitsevien kohtaamista
 • saa tietoa autismikirjoon liittyvistä uusista projekteista ja tutkimuksesta
 • kokoaa ja jakaa tietoa autismikirjoon liittyvistä käytännöistä ja hyvistä kokemuksista.

Haluatko liittyä Aunet-verkostoon tai saada lisätietoja?

AUTISMILIITON KOKEMUSASIANTUNTIJAT

Autismiliiton kouluttama kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on kokemus siitä, mitä on olla joko itse autismikirjolla tai autismikirjolla olevan läheinen.

Autismiliiton kokemusasiantuntijat voivat esiintyä erilaisissa tapahtumissa, koulutuksissa tai oppilaitosten tarjoamilla kursseilla. Heidän kokemustaan autismikirjosta voi hyödyntää myös erilaisissa työryhmissä ja palveluja suunniteltaessa. Kokemusasiantuntijat välittävät kokemukseensa pohjautuvaa tietoa erilaisissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle suunnatuissa koulutuksissa tai antamalla haastatteluita medioihin.

Autismi ja siirtymävaiheet haltuun

Askel aikuisuuteen -verkkosivustolla on tietoa autismikirjosta, jatko-opinnoista ja itsenäistymisestä autismikirjon nuoren siirtymävaiheina. On tärkeää, että ammattilaisena tutustut myös nuorten osioihin: Autismikirjo – mistä on kysymys? ja Siirtymävaiheet – kohti omaa kotia ja jatko-opintoja. Sisällöstä on sinulle toivottavasti hyötyä autismikirjon nuorten kanssa työskennellessäsi.

Lisäksi olemme koonneet materiaaleja, mm. menetelmiä, tutkimustietoa ja hyödyllisiä oppaita Materiaalipankkiin aihepiireittäin. Sinun kannattaa siis tutustua myös Materiaalipankin sisältöön.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content