Hyviä käytäntöjä siirtymävaiheissa

Ammattilaisten osioon on kerätty tietoa hyvistä käytännöistä. Niistä on hyötyä autismikirjon nuorten kanssa työskenneltäessä etenkin siirtymävaiheissa. Esimerkit on koottu projektin ammattilaisten yhteiskehittämisryhmissä käydyistä keskusteluista.

Itsenäistyminen

 • Ennakoi siirtymävaiheita. Riittävän ajoissa aloitettu harjoittelu ja valmistautuminen muutokseen esimerkiksi muuttovalmennuksen tai nepsy -valmennuksen avulla auttaa nuorta.
 • Autismikirjon nuoret mukaan jo suunnitteluvaiheessa! Hyvä yhteistyö nuoren, vanhempien ja ammattilaisten kesken on tärkeää. Ennakointi, pienin askelin eteneminen ja esimerkiksi arjen taitojen harjoittelu ohjaajan kanssa auttavat nuorta muutoksessa. Lapsuudenkodin rutiinit ja struktuuri korostuvat myös omaan kotiin muutettaessa.
 • Tee yhteistyötä ja tue vanhempia nuoren itsenäistymisprosessissa.

Jatko-opinnot

 • Tee realistisia suunnitelmia. Tiedota nuorta ja hänen vanhempiaan erilaisista opiskeluvaihtoehdoista, opiskeluun liittyvistä tukimuodoista ja mukautusmahdollisuuksista.
 • Järjestä tutustuminen ennakkoon. Tee valmistelutyötä ja järjestä nuorelle mahdollisuus tutustumiskäynteihin esimerkiksi uuteen oppilaitokseen siirryttäessä tai ennen työharjoittelua.
 • Järjestä tukea myös toisen asteen koulutuksessa. On tärkeää olla nuoren tukena ja välittää tietoa tuen mahdollisuudesta siirryttäessä yläkoulusta toiselle asteelle. Räätälöi esimerkiksi opiskelutahtia ja huomioi mukautusten ja tuen tarve.
 • Nimeä henkilö, johon nuori voi olla tarvittaessa yhteydessä tuen saamiseksi. Älä jätä nuoren varaan yhteystiedon etsimistä.

Eväitä asiakastyöhön!

 • Tutustu asiakkaaseen ja perehdy hänen elämäntilanteeseensa. Huomaa herkästi asiakkaan haasteet. Älä jätä häntä yksin palveluviidakkoon, vaan ota selvää ja kerro, mistä ja miten asiakas voi saada itselleen tukea.
 • Älä jätä palvelujärjestelmän asiantuntijan roolia asiakkaalle, vaan ota asiakkaan puolesta selvää palveluista sektorirajojen yli. Selvitä asiakkaalle, millaisia palveluja on saatavilla, mistä voisi olla asiakkaalle hyötyä ja miten palveluja haetaan. Kerro asiakkaalle selkeästi ja kattavasti palveluihin liittyvistä vaihtoehdoista ja palvelujen mahdollisesta vaikutuksesta toisiinsa.
 • Huolehdi, että asiakas saa palvelun, joka vastaa hänen tarpeeseensa ja on oikea-aikainen.
 • Kun järjestät verkostopalaverin, kutsu siihen kaikki asiakkaan kanssa työskentelevät ammattilaiset. Asiakas voi pyytää palaveriin läheisiä ihmisiä. Varmista, että palaveri vie asioita eteenpäin ja sovituista asioista on konkreettista apua. Luo itsellesi verkosto sektorirajojen yli. Keskustele muiden palveluista vastaavien toimijoiden kanssa asiakkaan tarpeista ja palveluista salassapitovelvollisuutta kunnioittaen.
 • Yritä omalla toiminnallasi ja asenteellasi edistää palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Osallistu kehittämiseen ja kokeiluihin ja tuo näkemyksesi esille.

Miten tuen autismikirjon oppilasta?

Teksti: Päivi Norvapalo, Autismiliiton puheenjohtaja, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Kuva: Valteri

Autismikirjon oppilas kuormittuu usein kouluympäristössä, joka ei ole suunniteltu tukemaan oppilasta toiminnanohjauksen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja aistisäätelyn pulmissa. Autismikirjon oppilaan tukemiseen on valtavan paljon keinoja, joita koulussa voidaan toteuttaa helposti.

Onnistumiset vievät eteenpäin!

Teksti: Leena Toivanen, TKI -asiantuntija, Centria -Ammattikorkeakoulu

Leena Toivanen on ollut mukana Askel aikuisuuteen-projektin yhteiskehittämisessä. Kirjoituksessaan Leena kertoo Centria-ammattikorkeakoulun tukikeinoista ja omista kokemuksistaan, jotka perustuvat hanketyöhön opiskelijoiden ja työttömien kanssa.

NEPSY -asiakkaiden kohtaaminen sosiaalityössä

Haastattelu: Jaana Kasi, sosiaalityöntekijä, Seinäjoen kaupunki/Vammaispalvelut

Sosiaalityöntekijä Jaana Kasi kertoo haastattelussa Seinäjoen kaupungin vammais- ja nepsypalveluista työntekijän näkökulmasta.

Kahden kulttuurin kohtaamisia

Teksti: Anne Björksten, psykiatrinen sairaanhoitaja, DKT -terapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja

Tony Attwood puhuu kirjassaan Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen osuvasti ”väärän planeetan oireyhtymästä”. On helpompi kohdata autismikirjon nuoria, kun ymmärtää heidän tulevan toisesta kulttuurista. Miten sinä ammattilaisena ohjaat ja tuet vieraan kulttuurin nuorta löytämään omat vahvuutensa ja paikkansa yhteiskunnassamme?

Unelmapolku yliopistoon

Teksti: Kirsi Pöykkö, KM, Neuropsykiatrinen valmentaja, Oulun kaupungin Nepsy-mentoriopettaja, kokemusasiantuntija ja vertaisosaaja

Kirsi Pöykkö on laatinut Unelmapolku -mallin autismikirjon nuoren yliopistoon siirtymiselle. Unelmapolulla korkeakouluopintojen ennakointi, suunnittelu ja opiskelussa tarvittavat tukitoimet toteutuvat ihanteellisella tavalla.

Print Friendly, PDF & Email